Cymryd RhanGet Involved

Dyma rhai ffyrdd gallwch cymryd rhan:

Dewch i gyfarfod

Y ffordd rhwyddaf i gymryd rhan yw i ddod i gyfarfod. Mae Stop NATO cyfarfod yng Nghasnewydd bob wythnos yn nhafarn y Murenger am 4yh dydd sadwrn. Mae Na i NATO (grŵp arall, mwy o glymblaid eang) yn cyfarfod yn fisol yng Nghasnewydd. Mae Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd (rhwydwaith cenedlaethol) yn cyfarfod yn fisol mewn gwahanol ddinasoedd, fel arfer o fewn cyrraedd De Cymru. Gwelwch rhestr o’r cyfarfodydd yn ein hadran digwyddiadau.

Ymunwch â grŵp gwaith neu brosiect

Gallwch ddefnyddio’r ffurflen isod i gysylltu â’r grŵp gwaith neu brosiect y mae gennych ddiddordeb ynddo. Sylwer nad yw pob un o’r rhain yn cael eu trefnu gynnom ni – mae nifer ohonynt mewn gwirionedd yn brosiectau neu grwpiau wedi eu trefnu drwy Na NATO neu grwpiau eraill – ond drwy ddefnyddio’r ffurflen hon, bydd eich e-bost yn cael ei hanfon ymlaen iddynt. Gallwch hefyd ddefnyddio’r ffurflen hon i wneud ymholiadau cyffredinol neu drefnu rhodd.

[si-contact-form form=’2′]

Cychwyn camau cynllunio

Ymunwch â rhai ffrindiau chi’n ymddiried ynddynt a dechreuwch cynllunio camau gweithredu yn erbyn y uwchgynhadledd. Efallai fydd ein hadran ‘Adnoddau’ yn ddefnyddiol.

Trefnu yn eich ardal chi

Gallwch cwrdd â phobl eraill yn eich ardal chi i drefnu grŵp lleol; Mi fydd tentaclau NATO ym mhob man a bydd cynrychiolwyr NATO yn aros mewn gwestai dros ardal eang (o Swindon i Abertawe) yn ystod yr uwchgynhadledd, felly fydd llawer o bethau y gallech gwneud yn lleol, yn ogystal â’r pethau mwy amlwg fel codi ymwybyddiaeth, trefnu cludiant i Gasnewydd am yr uwchgynhadledd, neu godi arian. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen uchod os gallwn helpu mewn unrhyw ffordd.

Codi ymwybyddiaeth o’r uwchgynhadledd

Mae llawer o bobl dal ddim yn gwybod fod hyn yn digwydd. Gallech ddweud wrth eich ffrindiau a’ch teulu am y peth, lawrlwytho cyhoeddusrwydd i argraffu a dosbarthu, neu defnyddiwch y ffurflen uchod i gysylltu â ni i ofyn i ni anfon rai i chi.

Here are some ways you could get involved.

Come to a meeting

The easiest way to get involved is probably to come to a meeting. Stop NATO meet every Saturday, 4pm, at The Murenger Pub, High St, Newport. No to NATO (another group, more of a broad coalition) meet monthly in Newport. Anarchist Action Network (a national network) meet monthly in different cities, usually within reach of South Wales. See our events section for upcoming meetings.

 Join a working group or project

You can use the form below to contact the working group or project you’re interested in. Note that not all of these are organised by us – several of them are actually projects or groups organised through No To NATO or other groups – but by using this form your email will be forwarded to them. You can also use this form to make general enquiries or arrange a donation.

[si-contact-form form=’1′]

Start planning actions

Get together with some trusted friends and start planning actions against the summit. You may find our resources section useful.

Organise in your area

You could get together with other people in your area to organise a local group; NATO’s tentacles are everywhere and NATO delegates will be staying in hotels over a wide area (Swindon to Swansea) during the summit, so there may be lots of things you could do locally, as well as the more obvious things like raising awareness, organising collective transport to Newport for the summit, or raising money. Contact us using the form above if we can help in any way.

Raise awareness of the summit

Lots of people still don’t know this is happening. You could tell your friends and family about it, download publicity to print and distribute, or use the form above to contact us to ask us to send you some.