Neden ekonomik eşitsizliğin fazla olduğu toplumlarda dindarlık daha güçlü?

*Yazı, Jerry A. Coyne’un Why Evolution is True blogundaki “Why is religion stronger in economically unequal societies?” başlıklı yazısına büyük ölçüde sadık kalarak çevrilmiştir.


Din neden kötüdür, nasıl dinsiz olunur ve insanlar nasıl dinsizleştirilir konularına girmeden önce insanların neden dindar oldukları konusuna biraz değinmekte fayda var. Bunu da bu yazıda, insanları bir şeylere inanmaya iten bilişsel donanımlarından ayrı olarak toplumda dindarlığın nedenlerini, nedenleri olmasa da bazı faktörlerle korelasyonunu ortaya koyan bir makaleyi irdeleyerek yapacağız.

Artan bulgular dinin, ülkedeki ekonomik eşitsizlikler, sağlık ve sosyal yardım hizmeti alımındaki yetersizlikler, toplumdaki suç oranı vb. gibi kişisel güvensizlik oluşturan unsurlar tarafından detesklendiğine işaret ediyor. Kısacası insanları dinden uzaklaştırmak için onlara dinlerin tarihini,  zararlarını, argümanlarındaki boşlukları, yanlışlıkları anlatmak yeterli olmayabilir. Kişinin kendisini güvende hissetmemesine neden olan sosyal unsurları elimine etmek de gerekiyor ki bu aslında salt insanları dinsizleştirmekten daha da yüce bir amaç.

Southern Illinois Üniversitesi’nden Frederick Solt, Philip Habel ve J. Tobin Grant’ın Temmuz 2011 ayında Social Science Quaterly dergisinde yayınlanan “Ekonomik eşitsizlik, göreli güç ve dindarlık” başlıklı çalışmalarının üç amacı var:

1. Ülkelerdeki gelir dağılımı eşitsizliği arttıkça dindarlığın da artıp artmadığı hipotezini test etmek.

2. Böyle bir ilişki söz konusuysa, neden olduğunu bulmak.  Eşitliğin olmadığı toplumlarda fakir insanlar dine sarılıp sahipleniyorlar mı? Yoksa başka açıklama/lar var mı?

3. Böyle bir ilişki söz konusuysa, ekonomik eşitsizlik dindarlığı getirdiği için mi yoksa artan dindarlık ekonomik eşitsizliği getirdiği için mi?

Solt ve diğerlerinin makalesi burada girmeyeceğimiz karmaşık istatistiksel analizlere dayanıyor, ancak dileyen şu adresten makalenin kendisine ulaşarak ilgili yöntemleri görebilir. 76 ülkede, gelir dağılımındaki eşitsizliği (Gini indeksine göre: 0 – tamamen eşit, 100 – tamamen eşitsiz) ve 12 farklı ölçeğe bağlı olarak (ölçekler için bkz. Şekil-1) dindarlık derecesini ölçen bir anket çalışmasından yararlanan araştırmacıların ilk bulgusu, dindarlığı ölçen her bir ölçeğin, ekonomik eşitsizlikle anlamlı derecede pozitif bir korelasyon göstermesi oldu:

Daha sonra ülkeler ve bu ülkelerdeki bireyler üzerinde analizlere devam eden araştırmacılar, şu bulgulara ulaştı:

1. Bir ülkenin ekonomik olarak ne kadar gelişmiş olduğuyla dindarlığı arasında güçlü bir ilişki vardı: az gelişmiş ülkelerin anlamlı derecede daha dindar olduğu görüldü.

2. Müslüman ülkelerin, yukarıdaki ölçekler ışığında değerlendirildiğinde, diğer toplumlara göre dikkate değer derecede daha dindar olduğu ortaya çıkarken, Katolik ve Ortadoks toplumların Protestan olanlardan daha dindar olduğu görüldü. En az dindarlık ise hali hazırda ya da önceden Komünist olan ülkelerdeydi.

3. Yazarlara göre en önemli bulgu ise ekonomik eşitsizliğin dindarlığı, gelire bağlı olmaksızın, güçlü bir şekilde arttırdığı.

Yani bir başka deyişle, ekonomik gelir dağılımında kayma olan toplumlarda hem zenginler hem de fakirler daha dindarlar. Hatta, tüm ölçeklere göre (12 ölçeğin hepsinde pozitif bir ilişki, 4ünde ise istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde), eşitsizliğin daha fazla olduğu toplumlarda  daha zengin insanlar daha fakir insanlardan daha dindar olma eğilimindeler.

Son bulgunun önemi, eşitsiz toplumların neden daha dindar olduğuna dair iki hipoteze götürmesinde yatıyor. “Yoksunluk Teorisi” olarak adlandırılan ilk hipoteze göre, ekonomik olarak eşitsiz olan toplumlarda, yoksul halk huzur ve güven bulmak için dine dönüyor. Yazarların “Göreli Güç Teorisi” olarak adlandırdığı ikinci hipoteze göreyse, ekonomik olarak eşitsiz toplumlarda zenginler, kendileri gibi “şanslı” olmayanlar arasında dini yaygınlaştırmak için daha dindar oluyorlar. Yazarlara göre:

. . . birçok varsıl birey, yüksek seviyedeki eşitsizlik karşısında, yeniden gelir dağılımının ortalama-seçmen modellerinin varsaydığı şekilde ilerleyen demokratik süreçlerle kararlaştırılmasına izin vermek yerine, dini inançları benimsemek ve  daha yoksul olan bireyler arasında yaymak şeklinde bir davranış içine giriyorlar. Burdan sonra din, materyal refaha olan ilgiyi köreltip sonsuz ruhani ödüllere olan ilgiyi etkin kılmak üzere çalışarak, zenginin ayrıcalıklı durumunun ve eşitsiz koşulların devamlılığını sağlıyor.

Yani yazarlara göre ekonomik eşitsizliğin fazla olduğu toplumlarda, varsıl bireylerin daha fazla eşitlik için savaşmak yerine, hiyerarşik düzendeki yerlerini koruyabilmek için yoksul insanlara dini empoze ettiğini, yoksulların da dini kolay bir teselli formu olarak kabul etme eğiliminde olduğunu görmeyi beklemeliyiz. Bu manzara size de bir yerden tanıdık geldi mi?

Son olarak yazarlar ekonomik eşitsizlikle dindarlık arasındaki pozitif ilşkiye açıklık getirmeye çalışıyorlar. Ekonomik eşitsizlik mi dindarlığa neden oluyor yoksa dindarlık mı ekonomik eşitsizliğe?

Bu soruya cevap arayan araştırmacılar bu kez de ABD’deki dindarlığın, 1950’lerin ortasından günümüze kadar uzanan seyrini analiz ettiler. Aşağıdaki grafikte de görebileceğiniz üzere bu zaman diliminde, dindarlık Amerika’da büyük dalgalanmalar göstermekte. Bu dalgalanmaları ekonomik gelir dağılımındaki benzer eşitsizlik dalgalanmalarıyla ilişkili olarak analiz eden araştırmacılar, hangi faktörün öbürüne etki ettiğini anlamaya çalıştılar.

Yapılan analizlerin sonuçları ise şöyle:

1. “Bir yıldaki artan eşitsizlik, takip eden yılda dindarlıkta önemli miktarda artış öngörürken”, “geçmiş dindarlık değerlerinin gelecek eşitsizlik değerlerini öngörmediği” görüldü. Yani, dindarlık ekonomik eşitsizlik tarafından etkileniyordu. Başka bir deyişle, eşitsiz gelir dağılımı, toplumu daha dindar olmaya itiyor.

2. “Eşitsizliğin sabit tutulduğu durumda, gayri safi milli hasıladaki artış kendisini takip eden toplam dindarlığı düşürüyor.” Yani, ortalama ekonomik refahı artan bireyler, öbür türlü (ekonomik eşitsizlik sabit, GSMH daha düşük olan duruma oranla) olacaklarından daha az dindar olma eğilimindeler.

*ARI (Aggregate Religiosity Index) yöntemi, dindarlığın pekçok göstergesini bir araya getirmek için J. Tobin Grant tarafından 2008’de sunulmuş bir yöntemdir.


if

28th July 2011

Guest Interview:
Oi Polloi

Playlist:
Oi Polloi -Willie McCrae
Toxik Ephex -Maggie
Chumbawamba -Bella Ciao
Ivor Cutler -Mud
Oi Polloi -Daibhidhsneddon
Oi Polloi -Let the Boots do the Talking
Oi Polloi -Concrete Jungle
Oi Polloi -Ar Ceol ‘S Ar Canan
Oi Polloi -Madaidhean Allaidh
Oi Polloi -Cait A Bhel An Armach Leir-Sgrios?
Oi Polloi -Systeemin Orja
Oi Polloi -It Doesn’t Have to be Like This
King Blues -The Future’s not what it used to be
Nina Simone -Backlash Blues
Ste McCabe -Ste McCabe 1: Lloyds TSB 0
Eastfield – Everything is Marvellous
Dean Dirg -$8.95 (95 cent remix)
Kukl -Seagull -Crass
Life…but how to live it -Sweet Dreams
MEN -Who am I to Feel Like This?
TV Smith -Trouble to yourself
Tree of Sores -From within -witch hunter
Crass -Speed or Greed
Moral Dilemma -Question All Authority -Pumpkin Records
Blacklight Mutants -Walking the Road to Old Manchester
Eskorbuto -Mucha policia, poca diversion
Sutura -Suenos Podridos
Exene Cervenka -Love and Haight

Out for Beyond – Introduction

   We are coming out. It’s been a while we kept our words for ourselves. Without wishing to lay down the law, we feel ready to contribute to the ongoing discussions. While our contributions will be rather small as they may, we still feel obliged to have a finger in the pie.

   We are speaking out. We are speaking out for all of us who are sick and tired of the sufferings caused by the current social system. We are speaking out for all of us who wish to raise our voice against all the mechanisms that generate and regenerate the alienation of people to nature, to other people and to themselves.

   We are reaching out. We are reaching out to those who have doubt that this is all there is. We are reaching out to those who are skeptical about the lullabies repeating that this is the best world possible. We are reaching out to those who also feel the need to question the taboos such as private property, economic growth, nationality, religion and sexism.

“For our part it is our task to drag the old world into the full light of day and to give positive shape to the new one. The more time history allows thinking mankind to reflect and suffering mankind to collect its strength the more perfect will be the fruit which the present now bears within its womb.” [Karl Marx, Letter to Arnold Ruge, May 1843]

   We aim at going beyond the definitions the system forced us to memorize. We object to learning freedom from car commercials. We object to learning equality from religious administrators. We object to learning solidarity from nationalist newspapers. We know that there is a wonderful world beyond this gigantic prison. We know that we have a huge potential for human self-realization beyond this waste of time fobbed off onto us as life.

  With open arms we welcome any comments or contributions that are in accordance with our stance (i.e. the very text you are reading). We would like to form comradeship with all those who are willing to get up, stand up for our rights. We salute all those who don’t give up the fight


outforbeyond@gmail.com

outforbeyond3

Out for Beyond – Giriş

  Saklandığımız yerden, ortaya çıkıyoruz. Bir süredir sözlerimizi kendimize saklıyorduk. Haddimize olmayarak, sürmekte olan tartışmalara katkı koyabileceğimizi hissediyoruz. Katkımız küçük olacaksa da, çorbada bizim de tuzumuzun bulunması gerektiğini hissediyoruz.

   Sesimizi çıkarıyoruz. Şu anki toplumsal sistemin neden olduğu tüm acılardan bıkmış usanmış olan bizler için sesimizi çıkarıyoruz. İnsanların doğaya, diğer insanlara ve kendilerine yabancılaşmasına neden olan tüm mekanizmalara karşı durmak isteyen bizler için sesimizi çıkarıyoruz.

   Elimizi uzatıyoruz. Her şeyin bundan ibaret olduğundan kuşkusu olanlara elimizi uzatıyoruz. Görüp görülebilecek en iyi dünyanın bu olduğuna dair söylenen ninnilere şüpheyle yaklaşanlara elimizi uzatıyoruz. Özel mülkiyet, ekonomik büyüme, milliyet, din, cinsiyetçilik vb. dokunulmazları sorgulama ihtiyacı hissedenlere elimizi uzatıyoruz.

Bizim payımıza düşen, eski dünyayı gün ışığı altına sürükleyip, bir yenisini olumlu yönde şekillendirmektir. Tarih, düşünen insanlığa kafa yormak ve acı çeken insanlığa gücünü toplamak için ne kadar zaman tanırsa; bugünün rahminde taşıdığı meyve o kadar mükemmel olacaktır.” [Karl Marx, Arnold Ruge’a mektup, Mayıs 1843]

   Sistemin bizi ezberlemeye zorladığı tanımların ötesine bakmayı hedefliyoruz. Özgürlüğü araba reklamlarından öğrenmeyi reddediyoruz. Eşitliği dini otoritelerden öğrenmeyi reddediyoruz. Birlik ve beraberliği milliyetçi gazetelerden öğrenmeyi reddediyoruz. Bu devasa hapishanenin ötesinde, çok güzel bir dünya olduğunu biliyoruz. Bize yaşam diye kakalanan bu zaman israfının ötesinde, kendimizi gerçekleştirmek için büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu biliyoruz.

   Kollarımızı ve kalplerimizi açtık, duruşumuzla (yani şu anda okumakta olduğunuz yazıyla) uyumlu tüm yorumları ve katkıları bekliyoruz. Haklarımızı savunmak için ayağa kalkanlarla yoldaşlık kurmak istiyoruz. Kavgayı bırakmayan herkesi selamlıyoruz.


outforbeyond@gmail.com

outforbeyond3

July 21st 2011

Guests:

Iain Broadley talking about Pants 4 Peace project

Playlist
Belle and Sebastian -Photo Jenny
Discharge -Why -Clay
The Pop Group -She Is Beyond Good And Evil
Jerry Lee Lewis -Great Balls Of Fire
Baba Brooks & His Band -Guns Fever -Trojan
Jam -The Place I Love -Polydor
Crass -Securicor -Crassical Collection
Reality Control -Man (Reproduce)
The Sanity Clause -God Bless America
Jello Biafra and Mojo Dixon -Nostalgia For An Age That Never Existed
The Masons -Jerusalem
Robb Johnson -Our Lives, Not Yours -Irregular Records
Zounds -Damage -Overground
Moral Dilemma -The Revolution Will Be Televised
Chief -A Place To Go -Household Name Records
The Alternative -Who’s Sussed -Crass Records
Fermin Muguruza -Ez Saikatu
Oi Polloi -Diabhidh Sneddon

Lanzamiento del Libro: “Anarquismo y Poder Popular en América Latina”

n estos dìas de desfalcos millonarios, de salud y educación prestadas (cuando no mendigadas), de sentir que nos mienten en la cara una y otra vez, estos dias en que es imposible dejar de percibir que las cosas no andan bien… algunos y algunas aun no perdemos las esperanzas de que lo podemos hacer diferente, recuperando lo que nunca debimos dejarnos quitar, peliando con las otras por ello, volviendo a soñar que la autonomía y la solidaridad son posibles.

Por estás razones es que con terquedad hemos iniciado un nuevo proyecto editorial para plasmar en el papel esos sueños y provocar con más palabras en el debate la necesidad imperante de actuar.

Lxs estamos invitando al lanzamiento del Libro: “Anarquismo y Poder Popular en América Latina” que se llevarà a cabo el próximo sábado 23 de julio en el Centro Social ubicado en la carrera 17 No. 50-23 (lo ubicaran por que en la entrada hay un grafiti de una mujer lanzando flechas) a las 5:00 de la tarde. Por este día de lanzamiento el libro tendrá un costo de 10.000 pesos, después de ello valdra 15.000.

Esperamos que puedan pasar y así apoyar sueños de resistencia que quieren ser amaneceres de libertad.

Atentamente:

Editorial Un Gato Negro y Distribuidora Libertaria Rojinegro.

July 21st What’s On

Saturday July 23rd

3.00 – 3.30pm and 7.00 – 7.30pm: Faiz Ahmed Faiz IS NOW! – a poetry-multimedia ‘discussion-jam’
Chai Serai Marquee, Manchester Mela, Platt Fields Park, M14 6LW

Experience a taste of the life and poetry of the renowned Pakistani poet, writer, journalist and political activist Faiz. Although Faiz was awarded the Lenin Peace Prize, nominated four times for the Nobel Peace Prize, and was imprisoned in Pakistan for his beliefs, popular knowledge and recognition of his life and work has not happened in the UK.

‘Faiz Ahmed Faiz IS NOW!’ is an opportunity to explore the relevance and meaning of Faiz’s work today and to reflect on how it might connect with recent international events and today’s global cultures. Lifting the Lid’s event is part of the current Faiz
international centenary commemorating 100 years after his birth, which aims to address this.

With Mohsin Zulfiqar (historian and educationalist), Mazra (photographer and media artist) and Yvonne McCalla (performance poet with Caribbean roots). Presented together with a mix of multimedia projection, sounds, music, stories, poetry – and opportunities for you to share your own views and responses.

Sunday July 24th


3.30 – 5.30pm: Cake Liberation Front Event
Friends Meeting House, 6 Mount Street (Behind Central Library), Manchester, M2 5NS
£1 with baked goods £2 without All drinks free

Listen again to the 14th July show to find out more and visit: http://cakeliberationfront.com

Tuesday July 26th

7.30pm: Dave Hughes
The Garratt, Manchester

Saturday 30th July

11.00am-5.00pm ish: Summer Party
Hulme Community Garden Centre, 28 Old Birley Street, Hulme, M15 5RG

LIVE MUSIC FROM …

Cavan Moran…Acoustic tales from the depths of Harpurhey.

Hanami…. Folk Troubadours playing songs forged from experience. From the ashes of manchester Psych/folk outfit Uncle Meat and the Highway Children.

Jamie Dodger & Our Kid… Resident HCGC band

Philip Fleming…Solo Flamenco/Jazz guitar, not to be missed!

Salford Media City… Psychedelic Rock n Roll from the other City!

Orange… Spencer Cloud’s (ex-The Fall) latest endevour, highly anticipated!

Letters to Fiesta… from Manchester and The Lake District. They hail from inspiration, borne from the lakes and mountains, as well as the hard knocks.. and everything in between.

Party Sounds by the Satellite State Disko DJ’s
& DJ Dubland Woodland.

Times+more acts TBC

STALLS featuring…

Got bodger aka Mamu, crafts from Beloved and Source Unknown, Cards/Photos from
Shirley Anne, cakes from BackCatCakeCo, Moss Cider, Abundance will be there too and
smoothies from 8th Day … and beer :o)

If you would like a stall to sell your crafts on the day, give Sam a ring on 0161 227
8198.

http://www.hulmegardencentre.org.​uk

Saturday 20th August

7.30pm: Pants 4 Peace Event featuring Sanity Clause and more…

Vegan Food, Beer, Art and Big Pants

Red Triangle Veggie Caff, St James Street, Burnley, Lancashire

 

Thursday 1st September

7.30pm: *¡Viva México!* Film Screening
The Yard, Old Birley Street, Hulme, Manchester
£3, £2 with concessions.
We will serve food Mexican style, for a small extra charge.

A documentary by Nicolas DéfosséIn 1994, a guerrilla group called Zapatista Army for National Liberation occupied several towns in the state of Chiapas. They expressed their exasperation with a political class that did not listen to citizens, whose representatives filled their own pockets at the expense of the people and who, through their commitment to international free trade, sold off public assets and undermined the social fabric of the country. Since then, Zapatista communities in the mountains of Chiapas have declared autonomy and have implemented their own system of governance, administration, health service, and education.

In 2006, the Zapatistas started *the other campaign*. They reached out to groups and individuals all over the world, to build a network of resistances.

To initiate the campaign, representatives of the Zapatistas travelled through Mexico, met up with grassroots organizations, and listened to peoples’ grievances and their suggestions for change. *¡Viva México! *follows the Zapatista representatives from historic Chiapas to the tourist resorts of Cancún, from picturesque Oaxaca to the beaches of Nayarit, from the centre of Mexico City to the streets of Los Angeles. The documentary captures fishermen, squatters, illegal immigrants, transsexual and transgendered people, hotel employees, members of indigenous communities, urban artisans, and peasants, as they tell their stories of struggle and resistance and enter into dialogue with the Zapatista representatives.

*¡Viva México! *gives a unique image of a dignified, resistant and committed Mexico. It affords a rare insight into the political and social reality lived by those whose voices rarely find their ways into the media.

It is also, and beyond the dimension of Mexico, a powerful documentation of a different way of doing ‘politics’.

Nicolas Défossé is a French filmmaker who lives in Chiapas. Among his films are La Hierbabuena and Breaking the Siege (with Mario Viveros). ¡Viva México! has received numerous awards, among them the ‘Salvador Allende’ Award for best documentary from the Latin American Film Festival of Brussels, Belgium; the Audience Award for best independent documentary at the Latin American Film Festival in Bordeaux, France; the Audience Award for Best Documentary from the International Human Rights Film Festival in Sucre, Bolivia; and the Audience Award for best documentary at the Film Festival of Tepoztlan, Mexico.

*Follow Manchester Zapatista Solidarity Group on Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Manchester-Zapatista-Solidarity-Group

September 2011 until June 2012

From September 2011 to June 2012 Turning the Tide in collaboration with Huddersfield Quakers and other local peace and social justice groups are hosting a series of workshop called ‘*Nonviolence for a Change.’* This is a training programme for people with some experience of working with others to address injustices and make changes.

*Dates and Themes for the Huddersfield 2011 – 2012 course*

24 September 2011: Nonviolence, a dangerous idea
15 October: Playing with power 1: Understanding the system
19 November: Playing with power 2: Changing the system
17 December: Campaigners do it together! How we make change
21 January 2012: Don’t just sit there! Exploring direct action
17- 19 February: Is everybody happy? Tools for effective group work (This session is residential and for year-group only.)
17 March: The living revolution: building the alternative
21 April: Inner and outer: spirituality and activism
18 – 20 May: We can do that! Empowerment for social change (This session is residential and for year-group only.)
16 June: Celebrating nonviolence

*Year-long or Drop-in*

As in previous years, you can sign up for the whole course, or just dip into the sessions that interest you. This course tends to be oversubscribed and we anticipate a similar response for the 2011-2012 course. So get in touch as soon as you can if you’d like to participate either in the whole course or particular workshops.

*Fees and application process *

*Year-course*

Participation on the course is via application due by 10 August 2011. The fee is £350 for the year; £35 per workshop, and concessions and payment plan options are available. February and May residential are for the year-group only.

*One-day*

Spaces for one-day participants are limited, so please get in touch to put your name on the one-day list as soon as possible. We get in touch before the workshop to confirm that you are still able to come and take care of some administrative business.

*The venue is wheelchair accessible.*

For more applications materials and more information see the website: http://www.turning-the-tide.org

Or email: denised@quaker.org.uk or stevew@quaker.org.uk

8th and 9th October: Join Noam Chomsky at…

REBELLIOUS MEDIA: MEDIA, ACTIVISM AND SOCIAL CHANGE 8-9 October 2011, Central London
Web: http://www.radicalmediaconference.org
Facebook: http://tinyurl.com/rebelliousmc
Twitter: http://twitter.com/RebelliousMC

Please book now to ensure yourself a place.

Speakers include:
* Noam Chomsky;
* John Pilger (The War You Don’t See);
* Laurie Penny (Penny Red);
* Michael Albert (ZNet);
* Johann Hari (Independent);
* Jessica Azulay (New Standard News);
* Dan Hind (The Return of the Public);
* Emily James (Just Do It);
* Matthew Alford (Reel Power: Hollywood Cinema and American Supremacy);
* Zoe Broughton (Campaign Filmmaker);
* Mark Barto (London Video Activist Network);
* Robert McChesney (Our Media, Not Theirs).
PLUS speakers from Black Activists Rising Against Cuts (tbc), CopySouth, Corporate Watch, the Glasgow Media Group, GreenNet, iContact Video, The Manchester Mule, The New Economics Foundation, Nottingham Indymedia, the Open Rights Group, Platform, Reel News, SchNews, Spinwatch, UK Uncut and many more.
Frustrated with the mainstream media’s coverage of war, climate change and the economy, or already making your own media? Interested in acquiring new skills, or finding out more about exciting radical media projects from around the world? Want to join the resistance to the corporate takeover of the internet, or discuss how we can harness the digital revolution to help bring about radical social change?
Then the Radical Media Conference is for you!
Organised by Peace News, Ceasefire, Red Pepper, Undercurrents and visionOntv, and supported by the New Internationalist and Quaker Peace and Social Witness.

HELP NEEDED: The organisers of the conference are appealing for financial support. If you can make a donation, however large or small, please visit the RMC website http://rebelliousmediaconference.org/tickets/
http://www.radicalmediaconference.org

————————————————–

If you have an event, meeting or gig you would like us to mention on Under the Pavement email radio@underthepavement.org or write to:

Under the Pavement Radio Show,
c/o ALL FM 96.9,
19 Albert Road,
Levenshulme,
Manchester,
England,
M19 2EQ

Win Cake Liberation Front Goodies

Our great guests from the Cake Liberation Front have given us goodies for a competition.

Apron
Cake Liberation Front apron and postcards

To win a Cake Liberation Front apron and series of limited edition postcards simply answer this question:

Which one of these would a vegan never eat?

  • Ice cream
  • Chocolate
  • Cupcake
  • Apple pie
  • Jellied eels
Send your entries to radio@underthepavement.org or write to:Under the Pavement Radio Show,
c/o ALL FM 96.9,
19 Albert Road,
Levenshulme,
Manchester,
England,
M19 2EQ

Closing date is Thursday 21st July and we’ll be announcing the winner on that evening’s show.

Good luck!