ภาษาไทย (Thai)

หากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UK Border Agency)
หรือพนักงานตำรวจหยุดคุณขณะที่คุณกำลังเดินอยู่ในท้องถนน

คุณไม่จำเป็นต้องตอบคำถามใดๆ
คุณไม่จำเป็นต้องบอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อหรือที่อยู่ของคุณ
บอกเพียงว่าคุณไม่ต้องการที่จะตอบคำถามเหล่านั้น
จงปฏิบัติอย่างสุภาพและเชื่อมั่นในสถานการณ์เช่นว่า
คุณสามารถที่จะจบบทสนทนาและเดินออกมา

เจ้าหน้าเหล่านั้นไม่มีสิทธิที่จะรั้งตัวคุณไว้ขณะเดินอยู่ในท้องถนนเพื่อสอบถาม
เกี่ยวกับสถานะการเข้าเมืองของคุณ เจ้าหน้าที่จะทำการเช่นนั้นได้ต่อเมื่อมี
“เหตุผลอันควร”เท่านั้น
หากเจ้าหน้าที่เช่นว่ารั้งตัวคุณไว้เพียงเพราะ รูปลักษณ์ภายนอก ภาษาที่คุณพูด
คุณสามารถบอกกับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นว่า
“สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” (“This is racist.”)
“เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย” (“This is illegal.”)
และเราจะทำการเรียกร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย
(“I will make a complaint.”)

และในกรณีที่คุณถูกกักกัน
โปรดแจ้งองค์กรการประกันตัวสำหรับการกักกันอันเนื่องด้วยการเข้าเมือง
(Bail for Immigration Detainees)
(ซึ่งเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่แยกจากเครือข่าย) ที่หมายเลข  020 7247 3590

Download rights cards for printing (4 per page)