Tagalog

Ano ang gagawin mo kapag hininto o sinita ka ng opisyal ng imigrasyon (ukba)
Kung ang opisyal ng UK Border Agency o Ahensya ay sinita ka at nagtanong
kung anong status o papel mo dito:

-hindi mo kailangan sagutin ang tanong
-hindi mo kailangan sabihin ang pangalan at adres ng tirahan mo.
-sabihin mo na ayaw mong makipag-usap sa kanila
-manatiling magalang at kampante
-pwede kang lumakad palayo

Wala silang karapatan na sitahin ka dahil sa iyong lahi. Maari ka lang
nilang sitahin kung meron silang maayos na rason. Kung sitahin ka nila
dahil sa hitsura mo o sa pananalita mo, sabihin mo sa kanila, ‘ ito ay
isang discriminasyon’, ‘ito ay ilegal’, ‘magsusmite ako ng reklamo’.

Kung ikaw ay nahuli at kinulong, tumawag sa Immigration Detainees 020 7247 3590

Download Tagalog cards for printing